Paul Himma oli aastaid Tartu Salemi Baptistikoguduse pastor. Suurem osa siinseid kõnesid on peetud Salemi koguduses.

 1. Vahe tegemisest Püha Vaimu väe ja kurja väe avalduste vahel 10,7MB 10,7MB
  0029vpi1975phimm001 # Mt 7:15-23 # 46:15 # 1975
  On olemas Jumala vägi ja deemonlik vägi.
  Hingevaenlane paneb peale püha sildi, muidu tema kaup ei lähe.
  2Ts 2:9. Mt 24:24. Ilm 13:13. Mt 7:6-22.
  Suured imetegijad on ära tuntavad nende viljast.
  Eksituse oht on väga suur.
  Kas sa oskad teha vahet erinevate imede allikate vahel?
  Jh 10:41.
  Väeavaldused ei ole kriteerium vaimuliku suuruse kohta.
  Kasva tõe sees, mitte ära uuri valet.
  Hääle tugevus ei saa olla kriteeriumiks.
  Veel valesid kriteeriume.
  Püha Vaimu väest.
  Ainult Püha Vaimu vägi toob usklikus esile viljad.
  Mitmeid "tavalisi" asju ei peetagi Püha Vaimu väe avaldumise kohta.

 2. Ülestõusmine ja elu 7,8MB 7,8MB
  0190vpi1972phimm002 # Mk 12:18-27 # 34:03 # 19.10.1972
  Saduserid.
  Ülestõusmine.
  Pattulangemine ja surm.
  Inimese igatsus surematusele.
  Ülestõusmine Vanas Testamendis: Eenok ja Eelija.
  Ps 16:10.
  Jeesus kinnitas ülestõusmist.
  Jh 5:28-29.
  Ülestõusmine annab usule väärtuse.
  Võrdlus islamiga.
  Viimane sõna pole "surm", vaid "elu".

 3. Mis on kõige olulisem? 8MB 8MB
  0191vpi1972phimm003 # Mk 12:28-34 # 34:44 # 26.10.1972
  Jeesusele süü otsijad.
  Kõige tähtsamad on inimese suhted Jumalaga.
  Ainujumala usk juutidel.
  Ateistid: "Hirm lõi Jumala".
  Peab olema armastuse suhe Jumalaga, mitte hirmu suhe.
  Jumalat tuleb armastada täielikult ja kõigega, mis inimesel on.
  Ei saa armastada, kui ei tunne armastatavat.
  Armastus Jumala vastu on alus suhetele inimestega.
  Armasta teist nagu iseennast!
  Käsk on inimeseks olemise miinimum.

 4. Kirjatundjad ei tunne Piiblit tõeliselt 6,8MB 6,8MB
  0192vpi1972phimm004 # Mk 12:35-40 # 29:48 # 02.11.1972
  Kirjatundjate küündimatus.
  Sõnad ja elu lähevad paljudel lahku.
  Js 55:3. 1Kr 15:24-25.
  Me peame Piibli ees seisma sügava aukartusega.
  Piibli kahte sorti tundmine: kirjatähe või Vaimu tundmine.

 5. Ohvri mõiste ja olemus 8,5MB 8,5MB
  0193vpi1972phimm005 # Mk 12:41-44 # 36:58 # 09.11.1972
  Inimese sund ja tahe ohverdada.
  Vana Testamendi ohvriteenistus on viide paremale ohvrile.
  Elu säilib maailmas andmise põhimõttel.
  2Kr 9:7.
  Ohvril ja ohvril on vahe.
  Kl 3:23.
  Ohver või and?
  Ohver, armastus ja andumine.
  Ohver sõltub meie suhtest Jumalaga.
  Armastus ihkab jagada, "mina" kasseerib sisse.

 6. Vaimuliku eksituse oht 8,5MB 8,5MB
  0194vpi1972phimm006 # Mk 13:1-6 # 37:04 # 16.11.1972
  Inimesed on tahtnud alati tulevikku vaadata.
  Raske on olukord, kus tarkuse saanud inimesed vastandlikke asju usuvad.
  Jeesus näeb kaugemale.
  Jeesuse elu ja koguduse ajaloo sarnasus.
  Usklike vaimuliku eksitamise oht.
  Viimsetel aegadel tõusevad mitmed eksitajad.

 7. Tulevased sündmused Jeesuse taastulemise eel 7,7MB 7,7MB
  0195vpi1972phimm007 # Mk 13:7-10 # 33:49 # 23.11.1972
  Sõjad, nälg, maavärinad.
  Ilm 16:13-14.
  Vaen usklike vastu.
  Teid viiakse ülemate ette usu pärast.
  Kõigile peab armuõpetust enne kuulutatama.
  Ärkamised Aasias ja Aafrikas.

 8. Jeesuse taastuleku tunnused 8,6MB 8,6MB
  0196vpi1972phimm008 # Mk 13:11-13 # 37:33 # 30.11.1972
  Mis on taastuleku tunnused?
  Jeesuse järel käijatel tuleb käia sama tee, millel Jeesus käis.
  Armastuslik või orjalik sõnakuulmine.
  Jeesus on kannatajate juures.
  Jumala abi on nendega, kelle käest usu üle aru päritakse.
  Muutused perekonnas.
  2Tm 3:1-4.
  Autoriteetide lammutamine.

 9. Jeruusalemma probleem ja Kristuse taastulek 9,5MB 9,5MB
  0197vpi1972phimm009 # Mk 13:14-23 # 41:17 # 07.12.1972
  [29:28 on väike auk.]
  Jeruusalemma templist.
  1Pt 4:17.
  Ühest Jeesuse korraldusest viimseil päevil (Mk 13:15-16).
  Suur viletsus.
  Maailma allakäigu näited.
  Valeprohvetid.

 10. Jeesus on tulemas 7,4MB 7,4MB
  0198vpi1972phimm010 # Mk 13:24-31 # 32:23 # 14.12.1972
  [30:35 juures oli mingi katkestus, mille lõikasin välja, kusjuures
  sisu läks kokku järgnevaga.]
  Võimalikud kosmilised muutused.
  Kosmilisi muutuseid on ennegi olnud - Jeesuse sünni juures.
  Viigipuu ja teiste puude pakatamise võrdpilt: Iisrael ja teised rahvad.
  Jeesuse tulemine ei tähenda ainult ärkamisi või Püha Vaimu väljavalamist.

 11. Armastus ja usk kriitikatules 9,4MB 9,4MB
  0199vpi1972phimm011 # Mk 14:1-9 # 41:13 # 28.12.1972
  Kurjus väljendub halbades, armastus heades tegudes.
  Jeesuse vaenlaste plaan.
  Süütule Jeesusele tuli leida süü; nii tehakse usklikega tänapäevani.
  Näide Taanielist ja Ristija Johannesest.
  Jeesuselt abi saanutel on Jeesus oma majas ja elus esikohal.
  Suuri ohvreid toob tavaliselt armastus.
  Usklikud sageli vaatavad, et nende annetus neid liialt ei laastaks.
  Hea meelega antud ohvrile vaatab Jumal ka hea meelega,
  halva meelega antud annetuse peale vaatab Jumalgi halvasti.
  Juudase kriitika teise inimese usu ja armastuse üle.
  "Mis tarvis see raiskamine?"
  Mida annab usk?

 12. Juuda moraalne pale 7,1MB 7,1MB
  0200vpi1973phimm012 # Mk 14:10-11,17-21 # 30:50 # 18.01.1973
  Äraandja on olemas ka väikeses ringkonnas.
  Juuda kahepaiksus.
  Ei saa olla korraga maailma ja Jumala sõber.
  Juuda rõõm oli väga lühike.
  Puhas süda on tähtsam kui must plekk südamel.
  Jeesus kutsus Juuda, andes nii kurjalegi inimesele võimaluse pöörduda.
  Jeesuse hülgamine ja usust loobumine on kohutav inimesele.

 13. Püha õhtusöömaaeg 8,4MB 8,4MB
  0201vpi1973phimm013 # Mk 14:12-16,22-25 # 36:36 # 25.01.1973
  Paasatalle söömine Vana Testamendi ajal.
  Jeesus on ise paasatall.
  Söömaaja kohast.
  Jeesuse ütelus läheb alati täpselt täide.
  Jeesus murrab leiva ja jagab jüngritele.
  Vagad harrastused Jeesuseta ei vii taevasse.
  Leib ja vein on vabanemise mälestuseks, see on päästetute osadus.
  Sa oled vaba ja ei pea enam pattu edasi orjama.

 14. Suhe Jeesusega, imed ja vaimuliku tähelepanu keskpunkt 7,7MB 7,7MB
  0202vpi1973phimm014 # Mk 14:26-31 # 33:48 # 01.02.1973
  Inimlikust vaimustusest.
  Suhe Jeesusega peab olema sügavamal kui imede nägemise tasandil.
  Maailma ei pööra imedega.
  Meie usk ei tohi põhineda nägemisel või imede nägemisel!
  Suhe Jeesusega usu alusel.
  Süda usub ja Jeesus ilmutab.
  Usk arvestab sellega, mis on Jumalal, mitte inimestel.
  Peetruse viga meie vaimulikes lauludes - tähelepanu inimese võimel usus seista.
  Tähelepanu peab olema Jeesusel, sest Tema ei salga ega tagane.
  Meie võit on selles, et Jumal ei lase meist lahti.

 15. Vaade Jeesuse palvekambrisse 9MB 9MB
  0203vpi1973phimm015 # Mk 14:32-42 # 39:27 # 08.02.1973
  Jeesus Ketsemani aias.
  Jeesuse palvevõitlus.
  Jeesuse võit on kogu inimkonna võit.
  Pühimadki inimesed tunnevad kurbust.
  Palve üksinda Jumala ees.
  Rm 8:26.
  Palvetamise raskus usklike juures.
  Kas palvevõitlus on sulle võõras?
  Vagad paluvad rahuajal.

 16. Jeesuse reetmine kasusaamise eesmärgil 7,2MB 7,2MB
  0204vpi1973phimm016 # Mk 14:43-49 # 31:24 # 15.02.1973
  Inimesed oskavad meisterlikult teha head halvaks ja vastupidi.
  Juudal polnud Jeesusega halba vahekorda, vaid ta tahtis kasu saada.
  Jeesus loobus inimlikust kaitsest.
  Me ei saa kasutada maailma meetodeid.
  Kurja ei võida kurjaga, sest alles jääks ju kuri.
  Kui oled puhas, ei määri ega hävita sind maailma loobitud pori.
  Meie võit on koos Jeesusega.

 17. Jeesuse konflikt ülematega 8,5MB 8,5MB
  0205vpi1973phimm017 # Mk 14:50-59 # 37:10 # 22.02.1973
  Jeesuski sattus vastuollu inimestega.
  Juba Jeesuse eluviis mõistis patuste üle kohut.
  Patuse ja püha vahel on kõlbeline konflikt.
  Uuestisünd teeb vaimulikud asjad selgeks ja armsaks.
  Kui Jeesus ja usk on rünnakuobjektiks, siis paljude inimeste käitumine muutub.
  Raskustes päästa igavene ja loobu kaduvast.
  Jeesusest kaugel on meil väga ohtlik olla.
  "Minu õnn on olla Jumala läheduses."
  Jeesus ülemkohtu ees.
  Mõnikord tehakse inimesest ja pühakojast kummardamisobjekt.
  Oled siin kaugel Jeesusest, oled ka seal kaugel Jeesusest.
  Jumal tahab, et inimene saaks pühaks.
  Käime Jeesuse järel ka siis, kui see muutub meile kahjulikuks või ohtlikuks!

 18. Kohtumõistmine Jeesuse üle 8,1MB 8,1MB
  0206vpi1973phimm018 # Mk 14:60-65 # 35:30 # 01.03.1973
  [Köhimine taustal. 29:04-29:52 on helikvaliteet vilets.]
  Jeesus vaikis kuni lõpuni.
  Ka kogudus pole puhas teistest paha rääkimisest.
  Sageli on kogudusest eemalejäämise põhjuseks kellegi halvastiütlemine - suurus on solvunud.
  Vaikimine nõuab jõudu.
  Usuhullustaja-süüdistus.
  Kui sa eraldad patust ja maailmast, võidakse sind pidada usuhullustajaks.
  Mõnitused peale surmaotsust.

 19. Peetruse langemine 9,7MB 9,7MB
  0207vpi1973phimm019 # Mk 14:66-72 # 42:13 # 15.03.1973
  Kuidas Peetrus on saatana sõelas ja kuidas teda sõelutakse.
  Jumalale toetuva nõrga inimese usk ületab kõik enesekindlad inimesed.
  Inimesele toetuva usu tulemused on inimlikud.
  Kui usk toetub Jumalale, on tulemus jumalik.
  Peetrus läks tagaukse kaudu kiusatuste keskele.
  Ära kipu kiusatuste sisse!
  Küsimus on, kui lähedale saaksime minna Jeesusele, mitte patule.
  Peetruse sõelujaks oli ülempreestri tüdruk.
  2Pt 1:16-19.
  Muutmisemäe sündmusest kindlam on prohvetlik sõna.
  Sõna=Jeesus.
  Peetruse meeleparandus.
  Inimesed võtavad ennemini vastu välise, mitte sõnumi tuuma.
  Jeesuse pilk tõi Peetruse meeleparandusele.
  Toogu teie vaade inimest meeleparandusele.
  Veidi ärkamistest ja tänapäeva olukorrast.
  Patutundmine on peaaegu kadunud usklike seas.
  Usklik, kipu Jeesuse juurde, et sa välja ei sureks vaimuvaese maailmaga.

 20. Kohtuprotsess Jeesuse üle 9,6MB 9,6MB
  0208vpi1973phimm020 # Mk 15:1-5 # 41:57 # 22.03.1973
  [Kõne jääb justkui pooleli.]
  Jeesuse kannatus on suurt mõju avaldanud (eriti muusikas).
  Maailmal on kiire Jeesuse kõrvaldamisega.
  Jeesus Rooma võimu ees.
  Pilaatuse katsed Jeesust päästa.
  Ristikoguduse häbiplekk: kasutada ilmalikku võimu teisitimõtlejate vastu.
  Jh 3:16.
  Usu, et Jeesus suri sinu eest ja kandis sinu patud.

 21. Jeesuse kannatusteekond 7,7MB 7,7MB
  0209vpi1973phimm021 # Mk 15:5-28 # 33:42 # 29.03.1973
  Jeesusega toimunu oli minu pärast.
  Eksitatud rahva hääl.
  Usulise vihkamise õpetamine ENSV-s.
  Pilaatus, Jeesus, Rooma sõdurid.
  Jeesuse ristikandmine ja ristilöömine.
  Juutide igast 50. vabastusaastast.

 22. Kristuse ja koguduse kannatustee 8MB 8MB
  0210vpi1973phimm022 # Mk 15:28-32 # 34:55 # 05.04.1973
  Jeesuse kannatused ja koguduse kannatused.
  Ennustused Vanas Testamendis.
  Sk 11:12.
  Kirja täitumine ei pane meelt muutma meie ühiskonda.
  Nägemine ei ole kõige tähtsam - mitmed nägijad ei ole meelt parandanud.
  Koguduse mõju maailma kõlbelisele elule, kultuurile, kõigele.
  Mt 10:22.
  Maailm arvab, et usul ja kogudusel on lõpp.
  Kogudus võidab koos Jeesusega.

 23. Jeesuse surma juures 6,1MB 6,1MB
  0211vpi1973phimm023 # Mk 15:33-41 # 26:44 # 12.04.1973
  Mis mõtted tekivad, kui olla surija juures, kes sureb meie eest?
  Kolmetunnisest pimedusest.
  Jeesuseta valitseb maailmas pimedus.
  Vahetekk kärises lõhki.
  Ef 2:18.
  Jeesuse läbi võime Jumalale ligi minna - juudid ja paganad.
  Jeesus on ainus vahendaja inimese ja Jumala vahel.
  Meie oleme Jeesuse surma läbi ostetud Jumalale, oleme Jumala omandid.
  Rooma ohvitseri otsus Jeesuse kohta.
  On Jeesus meile Jumala poeg?

 24. Sündmused Jeesuse ülestõusmisel 9,5MB 9,5MB
  0212vpi1973phimm024 # Mk 16:1-8 # 41:40 # 26.04.1973
  [Loeb ainult 7. ja 8. salmi.]
  On hea, kui meie mõtted on alati Jeesuse juures.
  Jeesus on kogu Piibli keskne tõde, taeva keskne kuju.
  Kui Jeesus on meile armas, siis me ka ohverdame temale.
  On mitmeid tõkkeid Jeesuse juurde tulekul.
  Haud oli tühi.
  Arutelud Jeesuse surma üle inimlikul pinnal.
  Jeesus ilmub seal, kus inimene teda otsib.

 25. Jeesuse korraldused mahajääjatele 8,1MB 8,1MB
  0213vpi1973phimm025 # Mk 16:15-16 # 35:57 # 10.05.1973
  [Keegi köhib tugevasti; eemaldasin nii palju, kui oli võimalik.
  Mingi auk oli 19:22 juures.]
  Kuidas on täidetud evangeeliumi kuulutamise käsku.
  Evangeeliumi kuulutamist on vähe.
  Kõikidele rahvastele on evangeeliumi kuulutatud.
  Kes usub evangeeliumi, saab õndsaks, sõltumata kirikust.
  Ef 2:8-9.
  Ristimisest.
  Ristimine eeldab uskumist ja uuekssaamist.
  Rm 6:3-4.

 26. Püha Vaimu andidest 9,4MB 9,4MB
  0214vpi1973phimm026 # Mk 16:17-20 # 41:14 # 17.05.1973
  Teisi kirjakohti Vaimu andide kohta.
  Jh 1:12.
  Väärtuslikeim and on and osata seletada pühakirja.
  Püha Vaimu andide praktilisest kasust.
  Ef 4:11-12.
  Annid antakse Kristuse ihule koguduse ülesehitamiseks.
  Annid ei ole pühaduse või vägevuse näitajad.
  1Kr 1:5-7,11-12, 12:12,27.
  Jumal jagab ande nii, nagu on tarvis ja sobiv.

 27. Üheks saamine Kristusega 9,1MB 9,1MB
  0215vpi1973phimm027 # Rm 6:3-5 # 39:38 # 16.08.1973
  [Mingi auk 22:00 juures.]
  Rooma kiri on olnud mitmete liikumiste alguses selgeks saanud.
  Väljaspool Kristusega üheks saamist ei ole pühitsust.
  Ristimine Jeesuse sisse.
  Ristimine nõuab pöördumist, meeleparandust ja usku Jeesusesse kui isiklikku päästjasse.
  Ef 3:17.
  Kui ei ole surma sarnasust, siis pole vaja rääkida ülestõusmise sarnasusest.
  Surnu ei saa enda ülesäratamiseks midagi teha; Jumal hakkab tegutsema.

 28. Risti löödud Kristusega 6,4MB 6,4MB
  0216vpi1973phimm028 # Rm 6:5-7 # 27:47 # 23.08.1973
  [Lõpp puudu.]
  Siin ei ole tegemist ühekordse vaimuliku õnnistusega.
  Peale istutamist hakkame kasvama.
  Ka istutamise momendil oleme Kristuse sarnasuses, suhteliselt.
  Paljud usklikud on küll istutatud, aga kasvama ei ole läinud või on väga vähe kasvanud, ka sel juhul
  Kõik peab liikuma Kristuse sarnasuse suunas.
  Fl 3:10.
  Kristusega ristilöömine on ainus minast vabanemise tee.
  Kui mina ei ole ristil, ei tule vabanemisest midagi välja.
  Inimese mina on inimese diktaator.
  Mina on pahanduste ja uskmatuse põhjus.
  Mina ei saa pühitseda, tema koht on Kristusega ristil, surm.
  Ga 5:24.
  Mina võtab vahel ka vaimuliku näo, et mitte surra.
  Kasvamisest ülestõusmise sarnasuse suunas.
  Minan surma tagajärjel hakkab inimeses valitsema vaim.
  Rm 8:10.
  Saa Jeesuse sarnaseks alanduses.

 29. Surnud ühes Kristusega, et elada temaga 4,6MB 4,6MB
  0217vpi1973phimm029 # Rm 6:7-11 # 20:12 # 30.08.1973
  Surm ja õigeksmõistmine.
  Kui pole elus nõudnud, tahtnud ega uskunud taevast, siis sinna ka ei saa.
  Elu koos Kristusega.
  Surm ei valitse nende üle, kes on Kristuse päralt.
  Arvake endid patule surnud olevat.
  Ei ole mingit tähtsust, mida sa tunned, vaid tähtsus on Jumala tõel.
  Arvesta sellega, mida Jumal ütleb!

 30. Jumalale pühendumine 6,1MB 6,1MB
  0218vpi1973phimm030 # Rm 6:12-14 # 26:33 # 06.09.1973
  Enne päästmine patust ja siis pühendumine Päästjale.
  Patt on reaalne ja sundiv kurjuse jõud, kuningas selles maailmas.
  Usku tahetakse teaduslikult mõõta, aga pattu mitte.
  Päästmist patust vajavad kõik.
  Meie vaimulik tase on puudulik.
  Arm - see on Jumala headus, mis hakkab meie elu juhtima.
  Tt 2:11-13.
  Käsk ei anna jõudu käsku täita, aga arm annab jõudu ja selles ilmub Jeesus.
  Ole igal hetkel sõltuv Jumalast - seda õpetab arm.

 31. Jeesus on Päästja 6,6MB 6,6MB
  0219vpi1973phimm031 # Mt 1:20-21 # 28:53 # 20.09.1973
  Jeesus on Piibli keskne isik ja tõde.
  Jeesus on ka taevas keskne kuju.
  Ükski ei saa Isa juurde muidu, kui Jeesuse läbi.
  Kõik alistatakse Jeesusele.
  Jeesuse nime tähendus.
  Jeesuse nimi on Jumalast antud nimi.
  Jeesus on päästja.
  Prohvetite nimede tähendused.
  Jeesusest Vanas Testamendis.
  Jh 3:16.
  Jeesus on patustele inimestele Jumala armastuse and.
  1Jh 5:13.

 32. Jeesuse nimi Kristus 5,6MB 5,6MB
  0220vpi1973phimm032 # Mt 16:16-17,20 # 24:29 # 27.09.1973
  Nime Kristus tähendus.
  Võidmisest Vanast Testamendis.
  Kristuse tulemise päevast.
  Kristus kui Jumala ilmutus.
  See on Jumala ilmutus, et Jeesus on Kristus.
  Enne usume, ja siis mõistame, mitte vastupidi.
  Uskumisega saabub selgus, tunnistus ja vastus.

 33. Jeesus on Issand 5,5MB
  0221vpi1973phimm033 # Rm 14:9 # 23:56 # 04.10.1973
  Kõik, mis Jumal on tõotanud anda, annab ta Jeesuse läbi.
  Issand - keegi, kellel on vägi, meelevald, käskimise õigus.
  Kl 1:16-17.
  Kõik on loodud Jeesuse läbi.
  Kõik loodud peavad tunnistama, et Jeesus on Issand.

 34. Jeesuse nimi "Aamen" 6,5MB
  0222vpi1973phimm034 # 2Kr 1:20 # 28:47 # 11.10.1973
  "Aamen" tähendab "tõesti", "jah", "nii peab olema".
  Kõik Jumala tõotused täituvad Jeesuses Kristuses.
  Mt 4:15-17, 8:14-17, 28:18-20.
  Pühakirja ees peame olema sügavalt kummardudes.
  Jh 16:23-24.
  Palu, usu, võta.
  Mt 16:18. Ilm 22:20.
  Paluda tuleb seda, mida on lubatud anda.

 35. Jeesus - Eluleib 6,5MB
  0223vpi1973phimm035 # Jh 6:48-51 # 28:26 # 22.11.1973
  Meie jõuetus näitab meie suhet Eluleivaga.
  Mitmete usuelu ei paku neile rahuldust.
  Nälja- ja jõuprobleem saab rahuldatud Jeesuses.
  Võrdpilt mannaga.
  Jeesus on elu ja ta annab elu, väljaspool Jeesust ei ole elu.
  Taevast antud Eluleiva võtame vastu usus.
  Eluleiba tuleb süüa, mitte omada, vaadelda või teaduslikult uurida.

 36. Jeesus on Lunastaja 6MB
  0224vpi1973phimm036 # 1Pt 1:18-19 # 26:02 # 29.11.1973
  Lunastaja mõte Vanas Testamendis.
  Patt on inimesed näruseks teinud.
  Jeesuse makstud lunahind määrab inimese mineviku, oleviku ja tuleviku.
  Jeesuse lunahind vabastab ka patu väe alt.
  Kõlbluseõpetajad ei suuda anda jõudu patu vastu võitlemiseks.
  Hb 2:15.
  Kõik kurjus, häda, valu ja vaev on Jeesuse läbi võidetud.
  Lunastuse vastuvõtmisest.
  Võtad vastu lunastaja, kuulub lunastus sulle.

 37. Jeesus - Jumala and 5,5MB
  0225vpi1973phimm037 # 2Kr 9:15 # 24:10 # 20.12.1973
  [Jääb pooleli.]
  Jeesus on maksimaalne Jumala and.
  See and räägib Jumala erakordsest armastusest ja headusest inimese vastu.
  Inimene ei taha hinnata Jumala andi.
  Jumala annist kui inimese rikkusest.
  Anni vastuvõtmisest.
  And võetakse vastu usu kaudu.

 38. Jeesus Kristus kui eestkostja 6,4MB
  0226vpi1973phimm038 # 1Jh 1:7,2:1 # 28:00 # 06.12.1973
  Jeesus on ainus vahemees inimese ja Jumala vahel.
  Evangeeliumi ei taheta tihti kuulda ega mõelda selle üle.
  Jeesus on patu- ja süüprobleemi lahendaja.
  Jeesus on eestkostja omadele.
  Mõni loodab oma õigusele, mõni tegudele, mõni "meie" kogudusele.
  Eneseõiged ei vaja eestkostjat, nad püüavad ise toime tulla.
  Rm 8:33-34.
  Osadus Jumalaga väldib patu meie elus.
  Jumal vaatab inimest Kristuse läbi.

 39. Jeesus on Päästja 6,1MB
  0227vpi1973phimm039 # Mt 1:21 # 26:35 # 25.12.1973
  Jeesuslapsest räägib Uus Testament väga vähe.
  Tema päästab rahva pattudest.
  Jumal on isikuline vaim.
  Jeesus hoiab inimest halva ja kurja eest maailma keskel.

 40. Uskliku pitseerimine Püha Vaimuga 6,5MB
  0228vpi1974phimm040 # Ef 1:13-14, 1Kr 3:16 # 28:14 # 02.06.1974
  Inimene pole sündides Jumala tempel.
  Iga inimene võib tagasi tulla Jumala osadusse ja ligidusse.
  Võrdlus Saalomoni templi ehitamisega.
  Pitser saadakse usklikuks saades.
  Sulle on tee taevasse, kui taevased dokumendid on korras.
  Mitmed usklikud ei julge uskuda, et nad on Püha Vaimu templid.

 41. Koguduse hääl maailmale 6,4MB
  0229vpi1974phimm041 # Js 40:1-11 # 28:07 # 01.12.1974
  Siin peatükis esineb prohvetlik tulevikuvaade.
  Pattudest vabanemisega ei tule see maailm toime.
  Jumal vabastab orjustest.
  Jumala koguduse tööpäev on lõppemas.
  Kogudus on maailmale rikkuseks ja õnnistuseks.

 42. Inimese tarkus ja Jumala tarkus 6,4MB
  0230vpi1974phimm042 # 1Kr 1:18-25 # 27:44 # 19.12.1974
  Tarkus on inimesele antud Jumalalt.
  Jumal on määranud tee, kuidas teda leida.
  Oma teedel inimesed Jumalat ei leia.
  Inimene ei saa oma tarkusega leida lahendust patuprobleemile.
  Ateism on võimas tõend sellest, et inimese tarkusega Jumalat ei leia.
  Rm 1:20-27.
  Kõlbelisele pimedusele järgneb intellektuaalne pimedus.
  Inimesed ei vaja filosoofilisi tarkusi, vaid päästmist patu ja põrgu väest.
  Inimliku tarkuse järgi on ristisurm rumal.
  Jeesus ristil peaks näitama kõige paremini, kuidas Jumal maailma armastab.
  Rist on läbimurd ka käsust ja needusest.

 43. Manitsused kuuluvad ka pühadele 7MB
  0231vpi1974phimm043 # 1Kr 1:1-3 # 30:20 # 31.10.1974
  [9:02-9:07 on mobiili tekitatud helid sees.]
  Usklikega algab töö peale nende päästetud saamist.
  Jumal on, kes inimese kutsub, aga kõlbulikuks saadikuks teeb Jumal.
  Kogudusel pole õigust nimetada ennast Jumala koguduseks, kui ta pole patust ja maailmast välja kutsu
  2Pt 3:18.
  Vaimulik kasvamine toimub Jumala armus ja rahus.
  Rm 5:1.

 44. Jeesus kui ajalooline isik 6,7MB
  0232vpi1975phimm044 # 1Jh 1:1-3, Jh 1:14,29 # 29:25 # 16.10.1975
  [Auk 15:52 juures.]
  Jeesuse ümber on tähelepanuväärne elevus.
  Jeesusest räägitakse juba 3500 aastat.
  Jeesusest on kirjutatud väga palju raamatuid.
  Jeesuse nimi ajab vastased ärevile.
  Ajaloolaste hinnangud.
  Mt 27:11-26. Lk 23:6-9.
  Kas ajalooline isik kuulas üle mitteajaloolise isiku?
  Ap 3:15, 5:31.
  Kristlased aga usuvad rohkemgi kui vaid ajaloolisse isikusse.

 45. Jeesuse mõjust kogu maailmale 8,6MB
  0233vpi1975phimm045 # Lk 19:1-10, Kl 1:16 # 37:33 # 30.10.1975
  Inimesi mõjutavad halvad tegurid.
  Jeesus mõjub hästi.
  Ilm 21:1.
  Jumal loob inimese täiesti uueks.
  Jeesuse mõju on nähtav olnud nendele, kes on näha tahtnud.
  Ristiusust on saanud maailmausund.
  Jeesusel on olnud tohutu mõju maailma kultuurile.
  Jeesuse mõju Paulusele.
  Kes poeb kahtluste keldrisse, jääb selleks, kes ta on.

 46. Kaks palvet: leib ja andestus 6,2MB
  0234vpi1975phimm046 # Mt 6:11-12 # 27:03 # 19.05.1975
  [Toimus Valgas.]
  Leiba ja pattude andestust vajavad kõik inimesed.
  2Kr 5:10.
  Andestamiseta ei saagi elada.
  Andeks palumine ja andestamine teen inimese ilusaks.

 47. Elu ja aeg 5,9MB
  0235vpi1975phimm047 # Ef 5:15-17 # 25:38 # 20.05.1975
  Millised leegid hävitavad meie elu?
  Meie elu on ainuke elu, sellega peab olema erakordselt ettevaatlik.
  Kui ainsat elu ei ela targasti, siis oled kõik kaotanud.
  Elage oma ainuke elu õigesti ja targasti!
  Me oleme leidnud tee, mis läheb surmast läbi.
  Ükski elu ei ole targalt elatud, kui seal ei ole Jeesust.
  Otsi armu armuajal!

 48. Et te Jumala täiusega saaksite täidetud 5,9MB
  0236vpi1976phimm048 # Ef 3:17-19 # 25:50 # 16.01.1976
  Kuidas me saaksime Jumala täiusega täidetud?
  Meil on vaja tunda Kristust ja tema armastust.
  Kuidas jõuda sinnani, et meie püüdlused, soovid, palved koonduksid Kristusesse?
  Kuidas võiksime jõuda selleni, et võiksime öelda, et elamine tähendab meile Kristust?
  On hea, kui on olemas kindel põhimõte, millele elus toetuda - põhimõtted, mis puudutavad abiellumist
  Abielu ja õnn - see on kohustus.
  Kui minna abielu ja õnne otsima, võib leida õnnetuse, kui otsida kohustusi, võib leida õnne.
  Selle asemel, et abikaasale nõudmisi esitada, tuleks parem vaadata, kas enda kohustused on teise suh
  Usklikkus ei anna abieluõnne, küll aga annab selle, et kaks inimest võivad rahus ja harmoonias koos

 49. Jüngrite läkitamine tööle 5,9MB
  0237vpi1975phimm049 # Lk 9:1-6, 10:1-12 # 25:38 # 01.06.1975
  Kõlbulikkus ja vägi, mis anti apostlitele, kuulub ka kogudusele ja usklikele.
  Jumala tööd ei saa teha teisiti kui Jumala väes.
  Jumal kutsub inimest.
  Jumal teeb kutsutu kõlbulikuk
  Jüngritel polnud muud kui see, et neid kutsuti.
  Kutsuja teab, et sul on perekond ja muu ajalik elu ning ta lahendab selle probleemi.
  Ka väe ja meelevallaga pole töö igal pool ja alati edukas.
  Imed on ristiusu paratamatu koostisosa, aga need ei garanteeri edu.
  Jumala evangeeliumi kõrvalelükkamine on suurim patt üldse.

 50. Päästetute tunnistus Jeesusest 5,5MB
  0238vpi1975phimm050 # Ilm 7:9-17 # 23:48 # 11.1975
  [2:33 juures tugev müra.]
  Tunnistus päästmisest.
  Päästmise lubadus ja tõotus kehtib neile, kes seda usuvad.
  Gl 5:19-21.
  Päästetud saavad öelda, kes nad olid enne ja kelleks nad pärast said.
  Tunnistage päästmise armust!
  Tunnistus Jeesusest taevas ei lõpe.
  Tee taevasse on vaid läbi Jeesuse.

 51. Otsija Jumal 5,9MB
  0239vpi1978phimm051 # Lk 15:1-7 # 25:43 # 24.02.1978
  [Toimus Valgas.]
  Inimene ei tunne Jumalat, on kadunud Jumalale.
  Patt lahutab inimese Jumalast.
  Inimesed võivad Jumala jaoks kaduda ka maise elu muredesse.
  Inimene vajab Jumala lähedust.

 52. Jeesuse meelsus - alandus 6,4MB
  0240vpi1976phimm052 # Fl 2:5-9 # 28:04 # 29.01.1976
  Uhkus tegi peainglist saatana.
  Kristuse täiuslikkus on alanduses.
  Alandust nimetatakse ka pühaduse kauniduseks.
  Milles seisnes Jeesuse täiuslikkus? - Alanduses.
  Pühadus ei seisne väes, meelevallas või imedes.
  Saatanal pole häid isikuomadusi, sellepärast ongi ta saatan.
  Jalgu võib pesta ka uhke südamega.
  Jalgade pesemise mõte on - hakake teenima.
  Tee Jumala trooni juurde on vaid alanduses.
  Meie mina ei luba alanduse teele astuda.
  Alandus on jäägitu enesesalgamine.
  Alandus on kõigi vooruste ema, pühaduse alus.
  Uhkus on üks punkt, millele toetuvad ka deemonid.

 53. Õppetund põllumehe juures 6,5MB
  0241vpi1976phimm053 # Jk 5:7-10 # 28:20 # 08.11.1976
  [11:18 juures mobiili põhjustatud heli. Toimus Tartu Kolgata koguduses.]
  Kogudusena oleme üks pere, Jumala lapsed.
  Põuaajal selguvad, kes on Issandale ustavad.
  Põuaajal saab vaimulikku elu süvendada.
  Põuaajal otsitakse selle põhjusi, jõudes ka üksteise süüdistamiseni.
  Põuaajal püütakse teha kunstlikku niisutust, ehitada inimlikule pinnale.
  Kui Jumala tegemist on vähem, asuvad inimesed tegema.
  Kinnitus ootajatele.
  1Kr 15:58.

 54. Jumala garantii 4,9MB
  0242vpi1977phimm054 # Rm 10:11-13 # 21:29 # 14.03.1977
  [Toimus Valgas.]
  Kes pole uskunud, ei ole seda kasutanud ega saa selle vastu ega poolt rääkida.
  Usk on edasiliikumine, aitab elu edasi.
  Usk on ka kojuigatsus.
  Patune saab õnnelikuks, kui ta tuleb Jumala juurde ja usub.

 55. Seljaga surma poole 7MB
  0243vpi1977phimm055 # Lk 16:22-31 # 30:32 # 15.03.1977
  [Toimus Valgas.]
  Surm on inimese kõige tõsisem küsimus.

 56. Lihalikud usklikud 8,6MB
  0244vpi1974phimm056 # 1Kr 3:1-9 # 37:36 # 1974
  1Kr 1:4-7.
  Kogudusel on vigu ja päästetud inimesed ei ole täiuslikud.
  Kiidusõnad korintlastele.
  Püha Vaimu anded ei teinud Korintose kogudust vaimulikuks.
  Vaimulikkust ei saa mõõta Püha Vaimu andide olemasoluga.
  Grupimeel on lihalikkuse tunnus.
  Uskliku sees on elava vee allikas, ometi mõned käivad igal pool otsimas eluvee tilku.
  Laste tunnus - sõna ei räägi nende vastu ja tegelevad vähe Piibliga.
  Ef 4:14, 2:2.
  Veel laste tunnuseid.
  Meil tuleb usuelu tõsiselt võtta.
  Ole kasvamise protsessis!

 57. Aja kasutamisest 6,5MB
  0245vpi1978phimm057 # Lk 19:41-44 # 28:08 # 23.02.1978
  [Toimus Valgas.]
  Armuaeg on aeg, kui inimese palve jõuab üles Jumala ette taevas.
  Kasutad aega kurjasti, ei oska aega kasutada, kui istud ja tukud oma päästmises.
  Koosolekud ja kogudus on meile Jumalast seatud paik, kus me käime, et usus kasvada.
  Ära ole väga täis oma õigust, sa jääd trooni ees väga halvasti.
  Armuaeg on tööaeg sinule, külviaeg.

 58. Jumala Sõna on lambiks 10,6MB
  0246vpi1978phimm058 # Ps 119:105 # 30:57 # 12.01.1978
  [Legendilt: Evang. 5+.]
  [Toimus evangeeliuminädalal.]
  Mida tähendab "jalale lambiks"?
  Sa ei ole ainult peotäis ainet, kes siin maa peal kuidagi on.
  Inimene tuleb Jumala juurest ja Jumal kutsub teda tagasi.
  Kui inimene ei usu, ei taha, ei nõua taevast, mis vägivallaga peaks teda siis sinna viima?
  Inimene on õnnelik, vägev ja tugev ainult koos Jumalaga.
  Inimene, su võlg on kinni makstud!
  Kas Piibel on Jumala sõna?
  Mis on tõeline rõõm?
  Jeesus on see, kes teeb vabaks.

 59. Arm on Jumala teenimatu headus 7,7MB
  0247vpi1971phimm059 # Tt 2:11-15 # 33:39 # 25.03.1971
  Jumala headus on ilmunud Jeesuses Kristuses.
  Piibli raamatu kirjutas Jumala arm, Jumala headus.
  Arm on õnnistust kuulutav.
  Arm on manitsev.
  Meeleparandus on vajalik inimesele, mitte Jumalale.
  Jumala headus on ootav headus.
  Jumal ei ahelda inimesi vägivallaga, Jumal on armastus.
  Jumala ootavale headusele tuleb kord lõpp.
  Piiblit tõlgitakse jätkuvalt uutesse keeltesse.

 60. Armastuse suhe Jumalaga 7,9MB
  0500vpi1970phimm060 # 1Jh 4:12-21 # 34:18 # 15.10.1970
  [Legendilt: 4+.]
  Johannes oli armastuse apostel.
  "Jumalat ei ole keegi näinud."
  Me kohtame Jumalat Jeesuses Kristuses.
  Tingimused Jumala armastusse jõudmiseks.
  Hb 11:6. Jh 14:21, 3:17. Rm 8:16.
  Armastuse julgus.

 61. Jumala tunnistus Jeesusest 8,4MB
  0501vpi1970phimm061 # 1Jh 5:6-12 # 36:38 # 29.10.1970
  [Legendilt: 5-.]
  Pühakiri ei tunnista usklikuks neid, keda Jumal ei tunnista usklikeks.
  Mida on Jumal tunnistanud Jeesusest?
  Vaim, vesi ja veri.
  Vesi - Jeesuse ristimisega kaasnes Jumala tunnistus taevast.
  Mt 3:17, Lk 3:21-22.
  Sündmused muutmisemäel.
  Templi eesriie kärises lõhki.
  Jeesuse surm avas tee pühasse paika.
  Pühade hauad avanesid.
  Jeesus ohverdas ennast PÜha Vaimu läbi.
  Kes ei usu, teeb Jumala valelikuks ja lükkab Jeesuse tagasi.
  Kas me usume Jumala tunnistust või ei usu?
  Sa austad Jumalat, kui sa usaldad Teda.
  Uskudes Jeesusesse ühendame oma elu igavesest ajast igavesti Jumalaga.
  Rm 8:16, 14:17.

 62. Julgustusi palvetajaile ja uskujaile 8,4MB
  0502vpi1970phimm062 # 1Jh 5:13-17 # 36:47 # 05.11.1970
  [Legendilt: 4.]
  Julgustus palvetajaile.
  1Tm 2:4.
  Jumala juurde tule julgusega armu otsima!
  Mis on palve Jeesuse nimel?
  Kes südames midagi Jumala eest varjab, ärgu lootku palve kuulmisele.
  Andeksandmatus jätab palve kuulmata.
  Palvest Jumala tahtmise alusel.
  Julgustus uskujaile.
  Jh 17:3. Hb 11:3.
  Tõe uskumisele annab Jumal tunnistuse.
  Eestpalve patustaja pärast.
  Mida tähendab patt Püha Vaimu vastu?
  Hb 10:26-29.
  Püha Vaimu teotamist ei anta andeks.

 63. Meie teame! 7,7MB
  0503vpi1970phimm063 # 1Jh 5:18-21 # 33:47 # 12.11.1970
  [Legendilt: 5-.]
  [31:04 olen liitnud kaks lauset, mis mõttelt sobis, sest vahepeal tuli auk.]
  Tõelise tundmine ja tõelisse jäämine on Jeesuse tundmine ja Temasse jäämine.
  Mida me, usklikud, teame?
  Jumalast sündinud inimene ei ela patuelu.
  Kas on sinu usk sind nii aidanud, et sa oled patust pääsenud?
  See on nö. sünnipärane omadus, et usklik ei ela patuelu.
  Meie teame, et oleme Jumalast.
  On ülioluline, et Jeesuse tundmises kasvame.
  See on usu küsimus, jääda Jeesuse sisse.
  Meile annab võidu see, et oleme Tema sees, üks vaim Temaga.
  Rm 8:1.
  Korintlaste olukord.
  Usklik saab olla vaid Tema sees.

 64. Kurjus ja uskliku meelevald 6MB
  0504vju1970phimm064 # Lk 10:18-19 # 26:03 # 01.11.1970
  [Legendilt: Pühitsuslik, universaalne. 5-.]
  Maailma üks raskemaid probleeme on kõlbelise jõu probleem.
  Kurjus on reaalne jõud selles maailmas.
  Alaealiste kuritegevusest.
  2Tm 3:1-4.
  Teiste inimeste südametunnistuse üle valitsemine.
  Peame paluma meelevalla pärast.

 65. Jumala headus 4MB
  0505vju1970phimm065 # Ap 7:20 # 17:15 # 09.08.1970
  [Legendilt: Evangeelne. Toimus Kohila koguduse aastapäeval. 4.]
  Jumala headus Moosese elus.
  Moosest hoidis Jumala arm juba sünnist peale.
  Jumala headus muudab meid.
  Jumala headus Moosese töös.
  Taaveti käitumisest.
  Jumala headus otsib, et puhastada ja aidata.

 66. Mooses Jumala ees 3,7MB
  0506vju1970phimm066 # Hb 11:24-27 # 16:00 # 08.11.1970
  [Legendilt: Karjasekõne, universaalne. Kõne vend Kauri ordineerimisel Jõgeva koguduses.]
  Mida usk Moosesele andis?
  Usk tegi Jumala abi Moosesele kättesaadavaks.
  Rahva väljaviimine Egiptusest Moosese poolt.
  Patt on see, kui sa oma eluga elad märgist mööda.

 67. Usk - Jumalast antud võime 7,8MB
  0507vju1970phimm067 # Fl 2:12-13, Jh 6:29 # 34:11 # 1970
  [Legendilt: Pühitsuslik-universaalne.]
  [Vilets kvaliteet, kõmiseb, kohati arusaamatu.]
  Mis asi on usk?
  Jumalat ja inimest ühendab vaid usk inimese poolt.
  Usk on inimeseks olemise tunnus.
  Usk on kindel olek, ka veendumus, lootus.
  Usk on Jumala tegu inimese juures.
  Usu otstarbest inimese elus.
  Usk on inimese ja Jumala vahelise suhtlemise vahend.
  Usk on käsi, mis võtab Jumalalt.
  Usk tõstab inimese kõrgemale igast loodud olendist.
  Ma usun, et saada aru.
  Inimese tahte otsus uskumisel: tahe otsustab uskumise.
  Lk 13:34.
  Uskmatuse juures ei ole teaduslikke kaalutlusi, vaid ei taheta uskuda.
  Ps 73.

 68. Noa usk ja käitumine moraalitus keskkonnas 7,1MB
  0508vpi1970phimm068 # Hb 11:7 # 30:56 # 10.12.1970
  [Legendilt: Pühitsuslik.]
  Noa oli moraalselt kõrgemal kaasajast.
  Uskuja süda leiab armu Jumala silmis.
  Inimese moraalse käitumise norm on väljaspool inimest, Jumalas.
  Jumala juures ei ole muutust.
  Jumal tunnustas Noa usku.
  Noa maailma kohtunikuna.
  Kogudus on praeguse ühiskonna viimane hoiataja.

 69. Jumala headus 6,9MB
  0510vju1970phimm070 # 1Jh 4:19 # 20:09 # 06.11.1970
  [Legendilt: Universaalne-pühitsuslik.]
  [Helitugevus kõigub, raske on kõigest aru saada.]
  Kuidas inimesed kasutavad Jumala headust.
  Jumal räägib ohvri- ja palvealtaril.
  Tegele Jeesusega, ära jää Jeesusest maha!
  Armasta Jumalat, sest tema on meid enne armastanud!

 70. Pühaks usu läbi 14,8MB
  0511vju1970phimm071 # Ap 26:15-18 # 43:22 # 03.12.1970
  [Legendilt: Universaalne-evangeliseeriv.]
  [Kvaliteet vilets, kumiseb.]
  Usk peab ühendama inimese Jumalaga.
  Paulusel oli suur ülesanne.
  Tõega on raske jõuda inimeste südamesse.
  Jumala valguses näeme oma tegelikku olukroda.
  Kuidas võiksime pühadust usu läbi kätte saada?
  Olgu meil usk, mis hoiab meid Jumala läheduses, muidu ei ole arengut pühaduse suunas.
  Lk 2:49.
  Peame pidevalt ja püsivalt anduma ja pühendama ennast Jumalale.
  Pühadus on suhteline mõiste.
  Keegi ei kiida pilli, vaid mängijat, aga sageli me kiidame vägevat venda või õde, mitte Jumalat.

 71. Usu praktiline väärtus 12,7MB
  0512vju1970phimm072 # Ef 2:8-9, Lk 19:10 # 37:09 # 26.11.1970
  [Legendilt: Universaalne-evangeliseeriv.]
  [Kvaliteet vilets, tuhm heli.]
  Usk on inimestele andnud tohutu väärtuse.
  On andeid, mida Jumal annab vaid uskujale ja palvetajale.
  Olulised anded annab Jumal vaid usu läbi.
  Õndsaks tegema tähendab päästma, päästma ka häbiväärsest orjusest.
  Õndsaks saama tähendab inimesele tema originaalse kuju tagasi saamist.
  Õndsaks saanud inimene on ka rõõmus.
  Kuidas õndsust vastu võtta?
  Õndsust ei saa ära teenida tegudega, muidu oleks see juba käsu ajal ära teenitud.
  Mida tähendab uskuda? - Haarata kinni sinu jurues olevast Jeesusest Kristusest.
  Usk ja palve kuuluvad kokku.

 72. Minu vahekord maailmaga 8,3MB
  0513vju1971phimm073 # 1Jh 2:15-17 # 24:07 # 06.01.1971
  [Legendilt: Pühitsuslik. Toimus uue aasta palvekoosolekul.]
  [14:07 juures mingi tehniline viperus.]
  Maailma olemus.
  Jeesuse suhe maailmaga.
  Meie suhe maailmaga.

 73. Minu vahekord Jumala riigi tööga 13,7MB
  0514vju1971phimm074 # 1Kr 9:19-22 # 40:08 # 07.01.1971
  [Legendilt: Toimus uue aasta palvekoosolekul. Pühitsuslik. 5.]
  [Palju köhimisi. 39:13 juures auk (helitugevus oli 0).]
  Pidu vaimustab, töö mitte.
  Jumalariik on seal, kus valitseb Jumal.
  Jeesus ütles, et evangeelium on kuningriigi sõnum.
  Jumala riik tuleb ligi evangeeliumi kaudu, Jumala sõna kaudu.
  Meeleparandus tähendab: "Tule tagasi Jumala osadusse!"
  Jumalariigi töö tähendab, et Jumal tõmbab kaasa inimesi oma tööle, mitte vastupidi.
  Tee kindlaks oma kutsumine, mitte ära määra seda ise!
  Töö on orjus ja orjatöö, kui pole armastust töö vastu.
  Palvetöö on alahinnatud!
  Tuleks palvetada sõna kuulutajate ja kuuljate pärast.
  Koosolekul lobisemisest.
  Jumalariigi tööd saab teha ka kirja teel.
  Koguduse viimane ülesanne võib olla palvetöö.

 74. Kaetud ja katmata südamega Jumala ees 6,6MB
  0515vju19--phimm075 # 2Kr 3:12-18 # 19:10 # 19??
  [Legendilt: 4.]
  [Alguses tugevad krabinad ja köhimised. Võimalik, et toimus 01.1971, kuna eelnevad kõned lindil olid sellest ajast.]
  On võimalik lugeda Piiblit kaetud südamega.
  Paljudel on inimeste suhtes eelarvamuste udu.
  On palju neid, kes tunnevad Piibli kirjatähte, aga mitte Piibli Vaimu.
  Paadunud süda enam ei näe ja sellepärast vaatab kaetud südamega kõike.
  Rm 1:20-31 on selgitused südame kaetuse põhjustest.

 75. Usu praktiline väärtus 11,3MB
  0516vpi1971phimm076 # Mk 5:25-34 # 32:58 # 14.01.1971
  [Legendilt: Evangeelne, pühitsuslik. 5.]
  Usul Jeesuse Kristuse sisse on praktiline väärtus.
  See, mis sul puudub, selle saad sa usu läbi.
  Iga abi algus algab, kui kuuldakse Jeesusest.
  Me ei saa abi, kui me ei puuduta Jeesust usu läbi.
  Jk 2:5.
  Usk teeb uskuja inimese seesmiselt rikkaks.
  Usu läbi laheneb inimese patuprobleemi ja igaviku probleemi.

 76. Elav usk on pühendunud ja teeniv 13MB
  0517vpi197-phimm077 # Ga 5:6, 2Kr 5:14-15 # 37:58 # 197?
  [Legendilt: Kasvatuslik. 5-. 1970/71.]
  Usk peab kuidagi väljenduma.
  Elav ja surnud usk.
  Kui usk pole sind uueks loonud, siis pole seda mõtet koormana seljas kanda.
  Usk peab inimese tegema Jumala lapseks, ühendama inimese Jumalaga.
  Pühenduvast usust.
  Tuleb elada mitte enesele, vaid sellele, kes sinu eest on surnud.
  Rm 12:1.
  Kas oleme vaadanud oma ihule kui Jumala omandile?
  Teenivast usust.
  Mis asi on Jumala teenimine?
  Teenime Jumalat sellega, et teenime inimesi.
  Me teenime Jumalat ka oma maise varaga.

 77. Vägevus koos Kristusega 16,2MB
  0518vpi1971phimm078 # Fl 4:13 # 47:10 # 21.01.1971
  [Legendilt: Heli kval. halb. Õpetuslik. 5.]
  [25:27-27:48 hääl väriseb ja on ebaloomulik vana salvestuse vea tõttu (läheb progresseeruvalt halvemaks).]
  Kas Kristus mõne teev vägevaks ja mõnda ei tee vägevaks?
  Teed, mis viib vägevusele, tuntakse kaunis puudulikult.
  Milles avaldus Pauluse vägevus?
  Kas vaesuses ja näljas võib ka vägevus avalikuks saada? - Jah, seal saabki.
  Vaesuses ja näljas muutub inimeste kõlbeline käitumine tundmatuseni.
  Ka rikkuses ja külluses on vaja väge, et inimene ei muutuks.
  Paljude vägi lõpeb kannatustes, raskustes ja vaenangute sees.
  Paulusel oli vägi ka ilmutustes.
  Ilmutustes on oht minna uhkeks.
  Paulus oli sõltuvuses Jeesuses Kristusest.
  1Tm 1:15.
  Usk paneb vastutuse, kaitse ja kõik muud Jumalale.
  Js 49:15.
  Mida tähendab olenev olla Jumalast?
  See ei ole sõltuvus Jumalast, kui usaldad iseennast.
  Jh 5:19,15:5.
  Tegevus ilma Jumalata ei taba märki.
  Endast sõltudes on tulemused inimlikud ja märgist mööda, olles Jumalast sõltuv, on tulemused jumalikud

 78. Usk selgitab minevikku, on tegev olevikus ja tervitab tulevikku 12MB
  0519vpi1971phimm079 # Hb 11:20-22, 1Tm 4:8 # 34:58 # 28.01.1971
  [Legendilt: 4-.]
  [Pult nagiseb taustal. Lõpus heli tugev.]
  Usuline realism haarab mineviku, oleviku ja tuleviku kõige kaugemas mõttes.
  Inimese põlvnemisest.
  Inimene pärineb Jumalast, ta sõltub Jumalast.
  Kes on inimene? - Jumala sarnane isiksus.
  Inimene on õnnelik vaid koos Jumalaga.
  Inimene läheb Jumala juurde tagasi, või siis Jumala kohtu ette.
  Kõik need asjad selguvad usus, väljaspool ei tule sellest midagi välja.
  Inimese suhe Jumalaga.
  Sideme Jumalaga on lõhkunud patt.
  Igavene elu on usu realism, väljaspool mitte.
  Usuinimesed on tuleviku inimesed.
  Kui Püha Vaimu pant on juba siin pandina käes, siis on see kinnitus tulevikuks muude asjade kohta.

 79. Vägev usk on usk vägevasse Jumalasse 13,3MB
  0520vpi1971phimm080 # 1Kr 2:1-5 # 38:44 # 04.02.1971
  [Legendilt: Universaalne. 4.]
  [Heli kvaliteet vilets, tuhm, pult nagiseb.]
  Usk võib olla Jumala väes või inimeste tarkuses.
  Kui uskujal inimesel on vägev Jumal, siis on ka tema usk Jumala väes.
  Jumala vägevusest saab inimene osa usu kaudu.
  Uskmatus näeb hädaohte, usk aga Jumalat.
  Usk vägevasse Jumalasse ei vaja ühtegi inimlikku tuge.
  Imetäht ei tähenda, et tegemist on Jumala väega.
  Inimene leiab osaduse Jumalaga vaid Jeesuse läbi (ainult ristiusus).
  Jumala päästev vägi inimese elus.
  Meie elu juhile peab olema kogu meie elu üle antud.
  Usus kasvab Jumala tundmine.

 80. Kuidas kogudus peab Jeesust ootama 10,7MB
  0521vpi1971phimm081 # Lk 12:35-40 # 31:18 # 07.02.1971
  [Legendilt: 4+.]
  [15:02 juures on justkui originaalsalvestuse auk.]
  Ootajad peavad hoidma oma usuelu värske.
  Piibli järgi peab usklik olema värske.
  Olgu kogu meie tegevusel alati värske maitse!
  Kõik sõltub sellest, kas uskliku suhe Jeesusega on värske või mitte.
  Jutlustajad: ka vanadel Piibli sõnadel peab olema värske maitse.
  Koguduse liige ei saa olla passiivne, vaid aktiivne ja tegev.
  Kogudus on Issanda taastuleku ootaja.
  Näide Soodomast ja Gomorrast.
  1Ms 19:22. Lk 21:21-22.
  Jeruusalemma templi hävitamisest.
  Hs 9:4-6.
  Peame palvetama nende koguduseliikmete eest, kes on närtsinud ja eemale jäänud.

 81. Palve 9,9MB
  0522vpi1971phimm082 # Lk 11:1, 2Ms 3:7-9 # 28:43 # 31.01.1971
  [Legendilt: Pühitsuslik.]
  Palvetada tuleb püsimatult.
  Ema on esimene palveõpetaja.
  Teine palveõpetaja on häda.
  Vaimulikul inimesel on aga sisemine sund palvetada.
  Palvetamisel pead sa kõige esiteks ise saama paremaks.
  Palvetamisel pead sa murduma.
  Palvetaja käed peavad olema puhtad.

 82. Ihu, hinge ja vaimu pühitsus 10MB
  0523vpi1971phimm083 # 1Ts 5:23-24 # 29:03 # 14.02.1971
  [Legendilt: 4.]
  [Pult nagiseb, taustal palju köhimisi.]
  Mis on ihu, hinge ja vaimu pühitsus?
  On neid, kes samastavad hinge ja vaimu, et oleks lihtsam mõista.
  Ei pea mõistma ihu, hinge ja vaimu erinevusi, et saada pühitsetud.
  Mida tähendab ihu pühitsemine?
  Ihu pole vaja halvaks pidada või piinata, see ei kuulu pühitsuse juurde.
  Kes ja milleks meie ihu kasutab?
  Seoses ihu pühitsusega tuleb kõrvaldada kõik, mis pole Jumala kasutuseks kõlbulik.
  Hinge kaudu saab inimene teadlikuks enesest, saab isiksuseks.
  Kui hing ütleb: mina otsustan, mina määran jne., siis on ta Jumalast eraldunud.
  Vaimu kaudu võib inimene astuda suhtlemisse Jumalaga.
  Terve inimese vaim ei vaja Jumala olemasolu tõestust.
  Vaim tunneb ka seda, mis on Jumalast ja mis ei ole.
  Mõnikord võib hing ja ihu midagi heaks kiita, aga vaim mitte.

 83. Kogudus kui Kristuse ihu 13,4MB
  0524vpi1971phimm084 # 1Kr 12:12,27 # 39:07 # 11.02.1971
  [Legendilt: Dogmaatiline-pühitsuslik.]
  [Kvaliteet vilets, heli tuhm.]
  Kogudus: kõrgemalt poolt välja kutsutud inimesed.
  Kogudus on midagi muud kui ühing või organisatsioon.
  Jeesuseta, evangeeliumita ja Püha Vaimuta ei saa inimest ühendada Jumalaga.
  Metsik ja hea õlipuu.
  Peame saama Kristusega üheks, mitte jääma päästmise padjale puhkama.
  Viljakandjat haritakse veel enam.
  Ihu liige peab olema iga päev Kristusega ühenduses.
  [Legendilt:
  1. Koguduse - Kristuse ihu liikmeks saamine
  a) Kutsuja ja kutsutu tahe
  b) kogudus vaid Kristuse läbi
  c) kogudus on nähtav
  2. Kasvamine Kristusega üheks
  a) pidev hool meeleparanduse pärast
  b) tüvi kannab oksa
  3. Kristus koguduse pea]

 84. Uskliku vaimulik kasvamine 15,3MB
  0525vpi1971phimm085 # 1Pt 2:1-2 # 44:37 # 18.02.1971
  [Legendilt: Pühitsuslik. 5.]
  Kuidas toimub lähenemine Piiblile kui Jumala Sõnale?
  Piiblisse tuleb suhtuda ausalt, siiralt, eelarvamusteta, kui Jumala Sõnasse.
  Piiblit võib lugeda ka õnnistuseta.
  Mõned otsivad Piiblist vigu.
  Tähtis pole koosolekusaali uks ja selle vead, vaid see, mis on ukse taga.
  Mõned tunnevad Piibli kirjatähte, aga mitte Piibli vaimu.
  Jumala üks tähtsamaid ilmutusi on Sõna läbi.
  Piiblist tuleks otsida kõigepealt hingeõnnistust, pühadust, kõlbelisust jne.
  Piiblist on vaja näha ennast, milline oled, see on Jumala ilmutus.
  Isikliku palveeluta pole kasvamist ega ilmutust.
  Lk 11:13.
  Mingi elu pole selles maailmas mõeldav ilma ohvrita.
  Maailm püsib andmise printsiibil, mitte võtmise printsiibil.
  Ohvrielu kuulub lahutamatult usuelu juurde ja on seotud kasvamisega.
  Usuelu saab olla ainult aktiivne.
  Töö õpetab tegijat.
  Kuidas me käime vaimulikul koosolekul?
  Toidulaua juures istumine ei toida, tuleb võtta.
  Vaenlane riisub osaduse ära, kui Sõna kuulutaja suhtes on eelarvamus.
  Kasvamine toimub märkamatult, nagu taim.
  Tegeledes Piibliga, oleme kaitstud eksiõpetuste ja ka vaimuliku põua eest.
  Piibli mõju tulemus on see, et allikas on sinu enese sees, seda pole vaja taga ajada.
  Nii saab ka põua ajal vilja kanda.
  [Legendilt:
  1. Sõna kasutamine kui Jumala Sõna
  Jumal ilmutab end Sõna läbi.
  Võtame aega Piibli jaoks.
  2. Lahkumine kurjast:
  palvealtar korda,
  ohvrialtar korda,
  loobumine,
  vigadest õppimine,
  töö.
  Aktiivne osavõtt koosolekutest, vaba eelarvamustest.
  Sõna nähtamatu mõju.]

 85. Jumal peab oma sõna ja tahab aidata 8,2MB
  0526vju1971phimm086 # 4Ms 23:19 # 24:00 # 28.02.1971
  [Legendilt: Evangeelne. 4.]
  Bileam.
  Jumal päästab paljudest halbadest olukordadest elus.
  Jumal ei lükka ära kedagi, kes Tema ligi tuleb.
  Uskugem isiklikult: Jumal tahab mind aidata!
  Sageli vajume liiga inimlikule pinnale.

 86. Uskumise õnnistus 10,1MB
  0527vpi1971phimm087 # Hb 4:1-3 # 29:26 # 04.03.1971
  [Legendilt: Kasvatuslik. 4+.]
  Uskliku elus on hingamine, tegelik suhe Jumalaga.
  Võrdpilt lapse ja vanemate armastussuhtega.
  Kui palju on meil hingamist Jumalas?
  Kadunud poja võrdpilt.
  Mõned usklikud püsivad enese headusel.
  Mõned inimesed on elukutselised evangeeliumi kuulajad, kes ei tahagi õndsaks saada.
  Kui katsume ja uurime leiba keemiliselt ning ei söö, sureme ikka nälga.
  Usuelu põhilised hädad tulenevad uskumatusest.
  Kui keegi pole saanud, siis ta pole uskunud.

 87. Usk kui Jumala and inimesele 10,8MB
  0528vpi1971phimm088 # Rm 12:3,6a # 32 min. # 25.02.1971
  [Legendilt: Pühitsuslik. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  [Kvaliteet vilets.]
  Usu universaalsus.

 88. Jumala riik on ligi tulnud 11,4MB
  0529vpi1071phimm089 # Mk 1:14-15 # 33 min. # 11.03.1971
  [Legendilt: Kasvat. Evang.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  [Kvaliteet vilets.]

 89. Tulge Jumala ligi! 13,8MB
  0530vpi1971phimm090 # Jk 4:8 # 40 min. # 18.03.1971
  [Legendilt: 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  [Kvaliteet vilets.]
  Jumala ligi saab ainult Jeesuse läbi.
  Seal on uskliku rikkus.

 90. Ükski ärgu petku iseennast 4,6MB
  0531vju197-phimm091 # # 13 min. # 197?
  [Legendilt: Evangeelne-tunnistuslik. 4.]
  [Ilmselt toimus 03.1971, legendilt oli kogu info puudu.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Ükski ärgu petku iseennast:
  1 Et Piibel ei ole Jumala sõna
  2 Et sa ei usu
  3 Et sa ei lõika seda, mida külvad

 91. 12,8MB
  0532vpi1971phimm092 # Mk 1:1-8 # 37 min. # 01.04.1971
  [Legendilt: Evangeelne-dogmaatiline. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Sissejuhatus Markuse evangeeliumisse, andmed ja põhimõtted.

 92. Väikese teo tähtsus 4MB
  0533vly1971phimm093 # Jh 6:9 # 11 min. # 04.04.1971
  [Legendilt: Palmip. püha. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Kõige enam andja on vaeseim.
  Issandale on sind tarvis.

 93. Rõõm Issandas 3,6MB
  0534vly1971phimm094 # Ps 30:12 # 10 min. # 04.04.1971
  [Legendilt: Palmip. pühal. Tunnistuslik. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 94. Ligimese armastus 5,6MB
  0535vju1971phimm095 # Lk 10:30-35 # 16 min. # 38.04.1971
  [Legendilt: 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Möödaminek inimesest.
  Möödaminek Jumalast.
  Võlamaksja.

 95. Tee osadusse Jeesusega 8,3MB
  0536vju1971phimm096 # Jh 13:8 # 24 min. # 08.04.1971
  [Legendilt: S. Neljap. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Süüdistav hoiak lahutab inimesi.
  Südamega näha ja armastada.
  Jeesuse pesemine - osaduse alus.

 96. Ülestõustmispüha on võidupüha 10,9MB
  0537vju1971phimm097 # 2Tm 1:10, Ap 2:32 # 31 min. # 11.04.1971
  [Legendilt: 1. Ülest. p. 5.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Elu mõttetus ilma ülestõusmiseta.
  Ülestõusmise tunnistajad = teadlased, märtrid, ärkamisliikumised jne.

 97. 2,3MB
  0538vly1971phimm098 # 1Kr 15:17-18 # 9 min. # 11.04.1971
  [Legendilt: 1. Ülest. p. Evang. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Kristuse surma ja ülestõusmise läbi on ka meil igavene elu.

 98. 11,5MB
  0539vpi1971phimm099 # Mk 1:9-13 # 32 min. # 15.04.1971
  [Legendilt: Pühitsuslik. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jeesuse kuulekus ja alandlikkus.
  Kiusatustes.
  Kinnitajad kiusatustes.
  Kuulekus on seotud ohvriga ja enese ärasalgamisega.

 99. 11,6MB
  0540vju1971phimm100 # 2Pt 1:3-4 # 32 min. # 02.05.1971
  [Legendilt: Univers. 4+.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jumala tõotused on annid inimestele.
  Tõotuste usus vastuvõtmine.
  Jumala osadus.
  Omandame Jumala iseloomu.
  Sõna kaudu õpime Jumalat tundma.

 100. Andestuse suur tähtsus 6,5MB
  0541vju1971phimm101 # Ps 32:1-5 # 18 min. # 02.05.1971
  [Legendilt: Evangeelne. 5.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 101. 11,1MB
  0542vpi1971phimm102 # Mk 1:21-22 # 31 min. # 06.05.1971
  [Legendilt: Piiblitund. Kirjaseletuslik, pühitsusl. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Inimene harjub kõigega.
  Jeesuse osa taevariigi saadikuna.
  Inimeste ja Jeesuse õpetuse erinevused.
  Jeesuse meelevald.
  Jeesuse armastus inimkonna vastu.
  Jeesus teenis inimesi meelevallaga.
  Inimese inimlik osadus Jeesusega.

 102. 11,5MB
  0543vpi1971phimm103 # Mk 1:23-28 # 33 min. # 13.05.1971
  [Legendilt: Piiblitund. Kirjaseletuslik, pühitsuslik. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Kurjast vaimust vaevatu.
  Kurjade vaimude mõju inimese elus on vaieldamatu.
  Kurjade vaimude iseloomud: Jeesuse ja pühade äratundmine.
  Deemonite mõju alla sattumine ja vabastamine Kristuse poolt.

 103. 16,6MB
  0544vpi1971phimm104 # Mk 1:29-39 # 46 min. # 27.05.1971
  [Legendilt: Pühitsuslik. 5.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jeesuse töö ja palve.
  Jeesuse töö inimeste aitamises.
  Teiste kaudu saadud abi.
  Jeesuse palve.
  Isiklik palveelu.

 104. 11,1MB
  0545vju1971phimm105 # 2Kr 5:17 # 33 min. # 30.05.1971
  [Legendilt: 1. Nelipühi. Evangeelne-dogmaatiline. 4+.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Uue inimese tekkimine väljaspool Kristus on võimatu.
  Päästja on ainult Jeesus.

 105. 12,9MB
  0546vpi1971phimm106 # Mk 2:13-17 # 37,5 min. # 01.07.1971
  [Legendilt: Univers. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jeesuse suhtumine inimestesse.
  Ainult Jeesust järgides saame õnnistatud.
  Patt = märgist mööda laskmine.
  Jeesuse halvustamine heateo pärast.

 106. 14,7MB
  0547vpi1971phimm107 # Mk 2:1-12 # 40 min. # 24.06.1971
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jeesuse aitajad - kandjale õnnistus.
  Jeesuse töö meetodid.
  Jeesuse süüdistajad.

 107. Patu tõbi 13,6MB
  0548vpi1971phimm108 # Mk 1:40-45 # 40 min. # 03.06.1971
  [Legendilt: Univers. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jeesuse halastus inimese vastu

 108. Õppetund kirjatundjatele ja variseridele 13,2MB
  0549vpi1971phimm109 # Mk 3:1-6 # 35 min. # 22.07.1971
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jeesus ja sünagoog.

 109. Vägevuse ja nõtruse küsimus 7,2MB
  0550vju1971phimm110 # 2Kr 12:9 # 20 min. # 01.08.1971
  [Legendilt: Dogm-kasvatusl.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Sulle saab küll minu armust.

 110. Jeesuse moraalne suurus 16,2MB
  0551vpi1971phimm111 # Mk 3:7-19 # 45 min. # 05.08.1971
  [Legendilt: Universaalne. 5.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jeesuse mõju.
  Apostlite valimine.

 111. 13,1MB
  0552vju1971phimm112 # Hb 10:35 # 38 min. # 15.08.1971
  [Legendilt: Evangeelne. 4+.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jumala abi ja õnnistus valus ja kannatustes.
  Julgustus usalduses toetada Jumalale.
  Evangeelne julgustus kuulub kõigile.
  Julgus tulla saab suure palga.

 112. Jeesuse lähedased ei mõistnud teda 14,8MB
  0553vpi1971phimm113 # Mk 3:20-29 # 42 min. # 19.08.1971
  [Legendilt: Dogm. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 113. 14,8MB
  0554vpi1971phimm114 # Mk 3:31-35 # 42 min. # 26.08.1971
  [Legendilt: Dogm. Univers. 4.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jeesuse sugulased.
  Inimene saab ühendatud Jumalaga Vaimust sünni kaudu.

 114. Ükspäinis Jumala juures on mu hing vait 1,7MB
  0555vly197-phimm115 # # 5 min. # 197?
  [[Läbi kuulamata!]]
  Miks maine ei rahulda noori?